Privacy verklaring
15579
page-template-default,page,page-id-15579,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Privacy verklaring

Privacyverklaring conform AVG – 25 mei 2018

Van wie is deze verklaring?
Praktijk Navita
Nachtegaalstraat 91
6165 BK Geleen
.
Uit het oogpunt van eenduidigheid en duidelijkheid kiest Praktijk Navita ervoor om op uniforme wijze om te gaan met de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en in voorkomend geval verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
.
Privacy
Praktijk Navita neemt jouw privacy serieus.
.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Navita verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
.
Doelen
Praktijk Navita verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als je je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • Praktijk Navita verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

.
Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Navita neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Navita bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

.
Delen van gegevens
Praktijk Navita verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Praktijk Navita kan je persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Praktijk Navita wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Praktijk Navita tot een minimum. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Navita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Navita gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Navita en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door contact met ons optie nemen via ons bovenstaande telefoonnummer, ons contactformulier of door een email naar info@connextcollege.nl te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
.
Praktijk Navita wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Navita neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via bovengenoemd telefoonnummer, ons contactformulier of door een email naar info@connextcollege.nl te sturen.

 

Cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. uw huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, eveneens slechts met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing, ook dan slechts met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en deze in de administratie kan verwerken. Met deze persoon is een verwerkingsovereenkomst gesloten. • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: uw naam, geboortedatum, uw adres, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (met optioneel een prestatiecode), de duur c.q. de kosten van het consult